All Publications
2016 2015 2014 2013
1

Hao Du,Ya Zhao,Jinqiu He,Yao Zhang,Hairui Xi,Mofang Liu,Jinbiao Ma& Ligang Wu. YTHDF2 destabilizes m6A-containing RNA through direct recruitment of the CCR4–NOT deadenylase complex. Nature Communications. (2016)

2

Kirill Oxenoid, Ying Dong, Chan Cao, Tanxing Cui, Yasemin Sancak, Andrew L. Markhard, Zenon Grabarek, Liangliang Kong, Zhijun Liu, Bo Ouyang, Yao Cong, Vamsi K. Mootha & James J. Chou. Architecture of the Mitochondrial Calcium Uniporter. Nature. (2016)

3

Linlin Zhao, Shuqing Wang, Lingyu Du, Jyoti Dev,Liujuan Zhou, Zhijun Liu, James J. Chou &Bo OuYang, Structural basis of interaction between the hepatitis C virus p7 channel and its blocker hexamethylene amiloride,Protein Cell, 2016

4

1.Wei Yang, Yibing Bai, Ying Xiong, Jin Zhang, Shuokai Chen, Xiaojun Zheng, Xiangbo Meng, Lunyi Li, Jing Wang, Chenguang Xu, Chengsong Yan, Lijuan Wang, Catharine C. Y. Chang, Tayuan Chang, Ti Zhang, Penghui Zhou, Baoliang Song, Wanli Liu, Shaocong Sun, Xiaolong Liu, Boliang Li & Chenqi Xu. Potentiating the antitumour response of CD8+ T cells by modulating cholesterol metabolism. Nature. (2016)

1

Bingbing Wan, Ting Tang, Heather Upton, Jin Shuai, Yuanzhe Zhou, Song Li, Juan Chen, Joseph S Brunzelle, Zhixiong Zeng, Kathleen Collins, Jian Wu, Ming Lei. The Tetrahymena telomerase p75–p45–p19 subcomplex is a unique CST complex. Nat Struct Mol Biol. (2015)

2

Qian Hao, Shi Jiao, Zhubing Shi, Chuanchuan Li, Xia Meng, Zhen Zhang, Yanyan Wang, Xiaomin Song, Wenjia Wang, Rongguang Zhang, Yun Zhao, Catherine CL WongZhaocai Zhou. A non‐canonical role of the p97 complex in RIG‐I antiviral signaling. EMBO J. (2015)

3

Shi Jiao, Zhen Zhang, Chuanchuan Li, Min Huang, Zhubing Shi, Yanyan Wang, Xiaomin Song, Heng Liu, Chunyang Li, Min Chen, Wenjia Wang, Yun Zhao, Zhengfan Jiang, Hongyan Wang, Catherine C L Wong, Chen Wang, Zhaocai Zhou. The kinase MST4 limits inflammatory responses through direct phosphorylation of the adaptor TRAF6. Nat Immunol. (2015)

1

Jing Huang, Andrew F Brown, Jian Wu, Jing Xue, Christopher J Bley, Dustin P Rand, Lijie Wu, Rongguang Zhang, Julian J-L Chen, Ming Lei. Structural basis for protein-RNA recognition in telomerase. Nat Struct Mol Biol. (2014)

2

Lunyi Li, Xiaoshan Shi, Xingdong Guo, Hua Li, Chenqi Xu. Ionic protein lipid interaction at the plasma membrane: what can the charge do?  Trends in Biochemical Sciences, (2014)

3
Shi Jiao, Huizhen Wang, Zhubing Shi, Aimei Dong, Wenjing Zhang, Xiaomin Song, Feng He, Yicui Wang, Zhenzhen Zhang, Wenjia Wang, Xin Wang, Tong Guo, Peixue Li, Yun Zhao, Hongbin Ji, Lei Zhang, Zhaocai Zhou. A Peptide Mimicking VGLL4 Function Acts as a YAP Antagonist Therapy against Gastric Cancer. Cancer Cell. (2014) 25,166-180.
4

Felix Wertek and Chenqi Xu. Digital response in T cells: to be or not to be. Cell Research.(2014):1-2

1
Bo OuYang, Shiqi Xie, Marcelo J.Berardi, Xinhao Zhao, Jyoti Dev, Wenjing Yu, Bing Sun, James J.Chou. Unusual architecture of the p7 channel from hepatitis C virus. Nature . (2013) 498,521-525.
 
2

Xiaoshan Shi, Yunchen Bi, Wei Yang, Xingdong Guo, Yan Jiang, Chanjuan Wan, Lunyi Li, Yibing Bai, Jun Guo, Yujuan Wang, Xiangjun Chen, Bo Wu, Hongbin Sun, Wanli Liu, Junfeng Wang, Chenqi Xu. Ca2+ regulates T-cell receptor activation by modulating the charge property of lipids. Nature. (2013) 493,111-115.

333 Haike Road, Pudong District,
201210, Shanghai, P.R.China
Tel: 021-20778500
Email: ncpss@sibcb-ncpss.org